Neuer Name, selbes Unternehmen.
New name, same company.